از اوباما آمریکا اوباما برج ترامپ باراک اوباما

از: اوباما آمریکا اوباما برج ترامپ باراک اوباما دونالد ترامپ ریاست جمهوری مراسم تحلیف ترامپ

انتقال آب از خلیج فارس جهت صنایع به مرکز کشور اشتباه بزرگ است / ترکان

استاندار اسبق هرمزگان گفت: انتقال آب از خلیج فارس جهت صنایع به مرکز کشور اشتباه بزرگ است. ترکان: انتقال آب از خلیج فارس جهت صنایع به مرکز کشو..

ادامه مطلب